Mokyklos taryba

Mokyklos taryba  yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba  telkia Mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, 3 mokytojus – mokytojų taryba, 3 mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos tarybos pagrindinė veikla:
1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. pritaria mokyklos strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos struktūros tobulinimo;
4. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
5. teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
6. svarsto Mokyklos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
8. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokyklos tarybos sudėtis 2020-2021 m.m.
Juneta Lagunavičiūtė-Pokonečnė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Dalė Andruškienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Andžela Lamakinienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė
Danguolė Laucienė – 4e kl. mokinio mama.
Sigita Kniukštienė – 6c kl. mokinio mama
Renata Juciutė – 4d kl. mokinio mama
Miglė Baltramonaitytė – 7b kl. mokinė
Nedas Markvaldas – 6b kl. mokinys
Gabija Jonaitytė – 8d kl. mokinė


Keisti teksto dydį