NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Kryptingas meninis ugdymas

Progimnazijoje įgyvendinamos kryptingo meninio ugdymo (šokio, dailės, muzikos, teatro) programos, siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą, muzikinę klausą, sceninę laikyseną, kūno plastiką, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą, viešąją komunikaciją, lyderystę ir asmeninį augimą. Suteikiama galimybė vertybines nuostatas, kūrybinius įgūdžius bei žinias, įgytas meninėje veikloje, panaudoti kitų ugdomųjų dalykų mokymuisi. 

TEATRAS

Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos veiklomis ugdomi inscenizavimo gebėjimaiatliekant scenos kalbos pratimus mokoma valdyti balsąžaidimoforma supažindinama su teatro menu, siekiama ugdyti drąsią, savimi pasitikinčią, harmoningą asmenybę, gebančią laisvai bendrauti, kurti ir improvizuoti ne tik scenoje, bet ir kasdienėje veikloje. 

.

ŠOKIS

Kryptingo meninio ugdymo (šokio) programos tikslas – ugdyti  emocingą ir kūrybingą asmenybę, gebančią realizuoti, išreikšti save šokiu. Šia programa siekiamformuoti taisyklingą kūno laikyseną, sužadinti vaiko norą pažinti choreografijos leksikąlavinti scenos judesįplėtoti koncertinę veiklą, puoselėti lietuvių tautos tradicijas. 

DAILĖ

Kryptingo meninio ugdymo (dailės) pamokose mokiniai skatinami kurti, ieškoti, tyrinėti aplinką, praktiškai realizuoti savo kūrybinius sumanymus. Plėtojama sąmoninga vizualinė raiška turtinant pažintinę ir vaizdinę patirtį. Aktyviai dalyvaujama įvairiuose miesto, respublikos, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, parodose. 

MUZIKA

Kryptingo meninio ugdymo (choro) programos tikslas – plėtoti vaikų sąmoningą vizualinę raišką, turtinant pažintinę ir vaizdinę patirtį. Ugdyti mokinių muzikavimo gebėjimus, suteikti kultūrinio sąmoningumo ir estetinės nuovokos pagrindus, puoselėti pagarbą Lietuvos chorinio dainavimo tradicijoms. 

Kryptingo meninio ugdymo (muzikavimas fleitomis) programa siekiama ugdyti kūrybišką, aktyvią ir emocingą, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą, prasmingai savo kūrybines išgales tenkinti gebančią asmenybę, teikti kiekvienam žmogui būtiną muzikinį išprusimą ir raštingumą. 

Neformaliojo švietimo būreliai

Ornamentas ir grafika

Dailės būrelio „Ornamentas ir grafika“ pamokų metu mokiniai mokosi kūrybingai ir laisvai vaizduoti savo matymą, mąstymą, įspūdžius, išgyvenimus įvairioms vaizdavimo medžiagomis ir priemonėmis. Užsiėmimuose taip pat lavinami komandinio darbo, bendravimo, meninio pažinimo įgūdžiai. 

Taikomojo meno studija

Dailės būrelio ,,Taikomojo meno studija” tikslas – saviraiškos laisvė, kūrybos raiška, įvairiausių dailės technikų ir medžiagų panaudojimas, šiuolaikiškas ir tvarus menas, vaikų ir mokytojų bendrystė. 

Spalvų laboratorija

Dailės būrelio „Spalvų laboratorija“ pagrindinis siekis – saviraiškos laisvė ir emocinis saugumas, kad kiekvienas vaikas gerai jaustųsi ir patirtų kūrybos malonumą. Būrelio veikloje 1-4 klasės mokiniai skatinami atsiskleisti, išreikšti save per spalvas ir formas. Mokytoja kviečia ieškoti ir išdrįsti eksperimentuoti. 

Bebrų valtis

Neformaliojo švietimo Jaunesniųjų jūrų skautų ,,Bebrų valtis“ būrelio veikla organizuojama siekiant ugdyti mokinius atsakingais, sąmoningais, dorais piliečiais, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės nariais, sudarant sąlygas pažinti gamtą, skatinant savarankiškumą ir puoselėjant patriotiškumą. 

Drąsūs, stiprūs, vikrūs

Sporto būrelio ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs” programa siekiama palaikyti ir žadinti mokinių norą judėti, ugdyti sampratą, kad sveikatos saugojimas ir stiprinimas labai svarbu, suteikti mokiniams būtinų žinių apie sveikatą, higieną, sportą, mokyti jas pritaikyti gyvenime. 

Verslo ir technologijų būrelis „Kūrybos ir verslo aukštas

Informacija ruošiama.

Sporto būrelis „Žaidžiu ir sportuoju

Informacija ruošiama.

Liaudiškos muzikos kapelija

Liaudiškos muzikos kapelijos programos tikslas – suteikti mokiniams galimybę prasmingai realizuoti kūrybinius poreikius per liaudišką muziką, atveriant galimybę koncertuoti mokykloje ir už jos ribų. Vykdant koncertinę veiklą, įtvirtinti muzikines žinias, sieti jas su prasminga visuma ir garsinti Liudviko Stulpino progimnazijos vardą ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje.  

Meninė sintezė

Kryptingo meninio ugdymo alternatyva, baigus pradinio ugdymo programą –  teatro, muzikos (dainavimas ir instrumentinis atlikimas) dailės ir šokio meno sintezė. Programos privalumas – ne tik profesionalus meninis ugdymas(is), turiningas laisvalaikis, saviraiškos skatinimas, bet ir galimybė rinktis patinkančią meno sritį nepriklausomai nuo to, kokiai kryptingo meninio ugdymo sričiai buvo priskirta klasė pradiniame ugdyme. Tos pačios klasės vaikai gali dalyvauti skirtingų meno sričių veiklose. Mokslo metų pabaigoje visos Meninės sintezės kryptys susijungia bendram tikslui – miuziklui. 

 

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian